Naše certifikační pravidla jsou vytvořena tak, aby splňovala akreditační podmínky všech certifikačních a verifikačních systémů, se kterými pracujeme.

Na této stránce najdete souhrný popis pravidel pro používání ochranných známek a pro udělování, prodlužování nebo pozastavení platnosti a zrušení certifikace u všech certifikačních systémů, se kterými pracujeme. 
 
Navštivte stránky našich služeb, kde se dozvíte další podrobnosti o podmínkách konkrétních certifikačních systémů. 
 
 

Vlastnická práva k systémům & akreditace

Níže najdete stručné informace o systémech v rámci našich certifikačních služeb. Naše vlastnická práva a akreditace se u jednotlivých systémů liší.

Dva ze systému, s nimiž pracujeme, také vlastníme a rozvíjíme, zatímco zbylé systémy vlastní jiné organizace.
 

Systém Vlastník Akreditace
FSC Forest Stewardship Council Jsme držitelé akreditace k FSC certifikaci lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce (CoC) po celém světě kromě Číny.
PEFC Programme for Endorsement of Certification Schemes Jsme akreditovaní k PEFC certifikaci zpracovatelského řetězce po celém světě. Máme také akreditaci k PEFC certifikaci lesního hospodaření v Dánsku a v Rusku.
LegalSource NEPCon Poskytujeme certifikační služby v rámci našeho certifikačního systému. 
SBP Sustainable Biomass Program Jsme akreditovaní k SBP certifikaci producentů biomasy a zpracovatelského řetězce po celém světě vyjma Číny.
SAN Sustainable Agriculture Network Poskytujeme služby v systému SAN/Rainforest Alliance v rámci akreditace udělené RA-Cert.
CFM NEPCon Poskytujeme certifikační služby v rámci našeho certifikačního systému Hospodaření s uhlíkovou stopou (Carbon Footprint Management).  
RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil  Jsme držiteli akreditace RSPO SCC ve všech zemích kromě Číny. 
 
 
 

Získání certifikace

U všech certifikačních systémů je k získání certifikace nezbytné vyhodnocení shody organizace s certifikačními pravidly. Většinou je součástí hodnocení návštěva organizace.

Certifikační proces

Certifikační proces zpravidla zahrnuje kroky popsané níže. Pro více podrobností o certifikačním postupu přejděte na tento odkaz, kde najdete konkrétní certifikační službu.

B1 Rozsah certifikace a certifikační smlouva:  V průběhu vstupního rozhovoru si ujasníme, které produkty, zařízení a procesy bude třeba zahrnout do certifikace. Na základě toho vám můžeme připravit cenovou nabídku a uzavřít certifikační smlouvu. Klikněte zde pro náhled vzoru certifikační smlouvy. 
B2

Předaudit: Tento krok je povinný pouze pro některé lesní majetky v případě FSC certifikace lesního hospodaření. Pro většinu typů certifikace se předaudity používají spíše zřídka. 

B3

Veřejná konzultace: Tento krok se uplatňuje pouze při hodnocení lesního hospodaření. Veřejná konzultace musí být v případě FSC certifikace (certifikace lesního hospodaření nebo zpracovatelského řetězce/kontrolovaného dřeva) vyhlášena nejméně 6 týdnů před samotným auditem v lese.

B4

Příprava klienta: Je potřeba, aby zákazník zavedl takové postupy, které mu během auditu umožní prokázat shodu s příslušnými certifikačními požadavky. Prosím mějte na paměti, že vám nemůžeme poskytnout konzultaci ani pomoc při přípravě na audit

B5 Audit: Je hodnocen soulad činnosti vaší společnosti s daným certifikačním standardem. Ve většině případů se tak děje prostřednictvím auditu ve vaší společnosti (popřípadě v lese). Audit typicky sestává z prohlídky vaší společnosti, rozhovorů se zaměstnanci a kontroly vaší dokumentace (směrnic, záznamů apod.). V některých příadech jsou možné audity na dálku prostřednictvím telefonních rozhovorů a zaslání dokumentace.
Benefit 6 Zpráva: Na základě výsledku auditu připravíme zprávu z auditu s popisem případných neshod. Zprávu vám předložíme ke komentáři.  
Benefit 7 Certifikace: V případě pozitivního výsledku auditu vám bude udělen certifikát. 

 

Podmínky pro získání certifikace 

Každý certifikační systém má vlastní podmínky k udělení certifikace. Níže najdete souhrný přehled těchto podmínek platných pro certifikační a recertifikační audity. 

Požadavek

FSC
FM
FSC
CoC
FSC CW-FM PEFC
FM
PEFC
CoC
SAN/RA* LS CFM SBP RSPO SCC

Veřejná konzultace před auditem

X   X X         X****  

Předaudit povinný za určitých okolností 

 X     (X)**            
Audit na místě X (X)*** X X X (X)*** (X)*** X X***  X

Nejsou otevřené velké neshody  

X X X X X X X X X (x)*****

Nejsou otevřené malé neshody

       (X)**          N/A

Podepsali jste všechny smlouvy a zaplatili všechny náklady/poplatky

X X X X X X X X X X

*RA = Rainforest Alliance 
** Může být vyžadováno, záleží na pravidlech daného národního systému PEFC certifikace lesního hospodaření.
**Častěji je vyžadován audit na místě, nicméně v některých případech lze umožnit audit na dálku.
**** Týká se pouze producentů biomasy.
***** V rámci RSPO neexistuje žádná oficiální klasifikace neshod. Jakákoli neshoda, která je během auditu zjištěna, musí být vyřešena do 3 měsíců, v opačném případě je vyžadován nový audit. Z toho důvodu se v tabulce uvažuje o všech neshodách v systému RSPO ve smyslu velkých neshod.  

 
 

Udržení certifikace

Certifikát je platný 5 let; platnost certifikátů PEFC FM a SAN/Rainforest Alliance trvá pouze 3 roky. 

Během období platnosti certifikátu bude třeba, abyste podstupovali roční audity, při kterých budeme ověřovat vaši průběžnou shodu s požadavky certifikačního standardu. Roční audity se budou zaměřovat na všechny nedostatky, které byly zjištěny během předchozích auditů a na celkovou shodu s certifikačními požadavky.

NEPCon může provést doplňující audity, například v případě, že máme podezření na zásadní porušení certifikačních podmínek. Můžeme také vykonat náhodné audity.

Je třeba, abyste nás v období mezi ročními audity informovali o případných zásadních změnách ve vaší společnosti. Rozsah certifikátu, například změny ve výrobcích, procesech a provozovnách začleněných do certifikátu, může být změněn pouze formálním procesem. 

 

Jak se vyrovnat s neshodami

Ve zprávě z auditu je nesoulad s požadavkem standardu uvedený jako neshoda (non-conformity, NC). Všechny neshody je třeba uzavřít ve stanovené lhůtě.

  • Malé neshody: Tyto neshody je třeba zpravidla vyřešit do následujícího ročního auditu. Pokud nedojde k jejich vyřešení, jsou tyto malé neshody automaticky změněny na velké. Toto pravidlo se týká certifikačních programů FSC, PEFC, LegalSource, SBP a CFM. V certifikaci SAN/RA CoC, pokud nedojde ve stanoveném termínu k řádnému vyřešení malé neshody, rozhoduje o případné změně neshody z malé na velkou auditor.

  • Velké neshody: Obvyklý termín 3 měsíců k vyřešení velkých neshod platí u certifikačních systémů FSC, PEFC, LegalSource, SBP a CFM, termín 4 měsíců platí u SAN/Rainforest Alliance certifikace a 1 měsíc platí u RSPO. V některých případech může být tento termín kratší. K ověření toho, zda jste tyto neshody ve stanoveném termínu vyřešili provedeme dodatečný audit (v některých případech může být proveden i na dálku). To si vyžádá další náklady. Pokud ani tehdy nedojde k jejich vyřešení, následuje okamžité pozastavení platnosti certifikátu (FSC a SBP certifikace), nebo přímo ukončení jeho platnosti (SAN/Rainforest Alliance certifikace). 

Note: Mnozí naši zákazníci tvrdí, ze díky potřebě vyřešit neshody současně zdokonalili svůj systém řízení a jeho účinnost.

 

Recertifikace

Pokud si chcete zachovat certifikaci i po vypršení platnosti certifikátu, je nutné podstoupit recertifikační audit.  

Pokud je výsledek recertifikačního auditu kladný, je vydán nový certifikát s vaším stávajícím certifikačním kódem.

 

Pozastavení platnosti (suspendace) certifikátu

Váš FSC, PEFC, LegalSource, SBP, CFM nebo RSPO certifikát může být pozastaven z důvodů shrnutých v tabulce níže. Certifikace SAN/Rainforest Alliance nepracuje s možností pozastavení platnosti certifikátu

O pozastavení platnosti certifikátu je zákazník vždy písemně informován. Po pozastavení certifikátu by pro vás dál nebylo možné používat prohlášení o certifikovaném statutu vaší společnosti ani prodávat zboží, které jste označili ochrannou známkou, pokud ji neodstraníte. 

Pozastavený certifikát může být obnoven po odstranění neshod, které k jeho pozastavení vedly a po provedení dodatečného auditu.
 
Poznámka: V rámci certifikačních systémů FSC a SBP jsme v situacích č. 2 a č. 3 povinni pozastavit platnost certifikátu okamžitě, tj. do 10 kalendářních dní po závěrečném setkání na auditu (2. situace), nebo do 10 kalendářních dní po uběhnutí stanoveného termínu k vyřešení neshody (3. situace). Okamžité pozastavení platnosti je v rámci certifikačních systémů LegalSource a RSPO SCC možné také za jiných okolností: 
  • Certifikace LegalSource může být okamžitě pozastavena, pokud existuje důkaz, že bylo nelegální dřevo umístěno na trh.
  • Tam, kde existuje objektivní důkaz, že došlo k prokazatelnému selhání v dodavatelském řetězci způsobeném činností nebo nečinností klienta a že produkt z palmového oleje byl nebo se chystá být přepraven a je nesprávně označen jako RSPO certifikovaný produkt, bude RSPO certifikace dodavatelského řetězce okamžitě pozastavena, a to dokud nedojde k vyřešení situace.

 

Č.

Situace vedoucí k pozastavení certifikátu

FSC
FM

FSC
CoC

FSC
CW-FM

PEFC
FM

PEFC
CoC

SAN/RA*

LS

CFM

SBP RSPO SCC
1

Jedna až čtyři velké neshody jsou zjištěny při auditu

          N/A        
2

Pět a více velkých neshod je zjištěno při ročním auditu

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X  
3

Jedna nebo více velkých neshod nebyly vyřešeny ve stanoveném termínu

X

X

X

N/A

 N/A

N/A

X

N/A X X
4

Závažné porušení certifikačních pravidel 

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X X
5

Nebyly zaplaceny příslušné poplatky a faktury

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X X
6

Není zájem o spolupráci při plánování a podstoupení auditu 

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X X

*RA = Rainforest Alliance

 

Zrušení certifikátu

Váš certifikát může být odebrán z důvodů vyjmenovaných v tabulce níže. 

O zrušení certifikátu je zákazník vždy písemně informován. Po zrušení certifikátu by pro vás dál nebylo možné používat prohlášení o certifikovaném statutu vaší společnosti ani prodávat zboží, které jste označili ochrannou známkou, pokud ji neodstraníte. 

Pokud byl zákazníkovi certifikát zrušen, je pro získání certifikátu nutno podstoupit nový certifikační audit. Není možné obnovit platnost předchozího certifikátu.

Situace vedoucí ke zrušení certifikátu

FSC
FM
FSC
CoC
FSC FM-CW PEFC
FM
PEFC
CoC
SAN/RA* LS CFM SBP RSPO SCC

Problémy, které vedly k pozastavení certifikátu nebyly ve stanoveném období vyřešeny

X X X X X N/A X  X X

Poté, co byly vyřešeny problémy, vedoucí k pozastavení certifikátu, nedošlo během odpovídajícího období k opětovnému auditu  

X X X X X N/A X X
Jedna nebo více velkých neshod nebyly vyřešeny ve stanovené lhůtě           X       X

Úmyslný podvod nebo velmi závažné porušení certifikačních požadavků

X X X X X X X X X X
Před vypršením platnosti certifikátu nedošlo k novému auditu X X X X X X X X X X

*RA = Rainforest Alliance

 

Změna rozsahu certifikátu 

Jako držitel certifikátu se můžete v rámci ročních auditů, nebo mezi nimi, rozhodnout změnit rozsah vaší certifikace. Pro všechy certifikační systémy platí následující podmínky:

V následujících situacích, které vyžadují formální změny v rozsahu vašeho certifikátu, je třeba, abyste kontaktovali NEPCon:

  • Přidání nového výrobku/výrobkové řady, který chcete prodávat s certifikací.
  • Nový vstupní materiál, který není zahrnut v současném certifikátu.
  • Změny v kontrolním systému pro stanovení prohlášení (např. transferový, kreditní a procentuální u certifikace FSC).
  • Rozšíření nebo odstranění provozoven z rozsahu certifikátu.  

Běžně je potřeba, abychom ke změně v rozsahu certifikátu provedli dodatečný audit. Proto je výhodné je směřovat do doby provádění ročních auditů. V závislosti na charakteru změn, může být audit proveden na místě nebo na dálku.

 
 

Eko-značky, prohlášení a ochranné známky

Každý ze systémů, s nimiž pracujeme, nabízí držitelům certifikátu možnost používat jeho ochranné známky, ekoznačky a prohlášení.

Jako držitel certifikátu musíte dodržovat pravidla používání loga a ochranné známky. Součástí auditu je ověření toho, zda jednáte v souladu s těmito pravidly (samozřejmě pouze pokud ochranné známky používáte).

Níže najdete stručný přehled podmínek používání ochranných známek jednotlivých systémů:

Požadavky používání ochranných známek 

FSC
FM
FSC
CoC
PEFC
FM
PEFC
CoC
SAN LS CFM SBP RSPO SCC
Formální schválení ze strany NEPConu  X X       X  X    
Formální schválení ze strany Rainforest Alliance           X        
Použití na výrobku i propagačně X X X X X    (X)*   X
Pouze propagační použití je dovoleno           X (X)* X  
Pouze mezifiremní použití prohlášení je dovoleno                  
Je podepsána Licenční smlouva o ochranné známce (TLA) s FSC    X  X              
Je podepsána Licenční smlouva o ochranné známce s SBP                  X  
PEFC Česká republika vám udělí licenci k používání loga       X X          
Licence k používání ochranné známky je podepsána s Rainforest Alliance                
Licence k používání ochranné známky je podepsána s RSPO                 X
Není vyžadována licenční smlouva              

*CFM značka na výrobku je povolena pouze pro CFM produktovou certifikaci.